شکل شکل شکل شکل

اعزام دانشجویان به آلمان و ارمنستان

اعزام دانشجو به آلمان ( تحصیل رایگان):

کشور آلمان بدلیل داشتن دانشگاه های رایگان بسیار مناسب برای مهاجرت دانشجویی میباشد.

اعزام دانشجو به ارمنستان:

در همسایگی ایران کشوری امن و بسیار خوش آب و هوا و سکوی پرش بسیار مطمئن برای یک مهاجرت سالم و قانونی به کشورهای اروپایی و آمریکا است.

دانشگاه های ارمنستان بسیار ارزان میباشد و مورد تایید اروپا و آمریکا است.

هزینه زندگی بسیار پایین میباشد و رفت و آمد به ایران ارزان است و نیازی به ویزا ندارد.